charakteristika školení

Cílem školení je účastníky seznámit zejména s kulturními specifiky vedení obchodních jednání v daném teritoriu, vysvětlení základních reálií, společenské etikety, upozornění na hlavní společenské chyby, kterých je třeba se vyvarovat a seznámení s hlavními společenskými konvencemi dané země a jednání s tamními lidmi. Součástí školení je nácvik modelových situací při jednání s člověkem pocházejícím z dané země. Školení je ukončeno teoretickým testem a praktickou zkouškou a absolvent obdrží certifikát o absolutoriu.

 

průběh školení

Interaktivní kurs, kdy po osvojení základní teorie a reálií dochází k ověření si správného postupu v rámci praktických cvičení. Kombinuje se individuální práce s prací celé skupiny dohromady a prací v malých skupinách. Součástí je týmová diskuse a reflexe jednotlivých výkonů.

 

individuální práce studenta se školitelem

Rozebrání konkrétního dotazu, cvičení, práce ve skupinách, diskuse.

 

zaměření školení

Kdokoli se zájmem o problematiku vedení obchodních jednání s představiteli z asijských zemí.

 

časový rámec školení

  • počet dní: 1
  • počet hodin: 8
  • max. počet účastníků: 20